บริษัท ภาฟู่ จำกัด

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

เป็นตัวแทนในการจัดการของเสีย หรือวัสดุเหลือใช้ต่างๆ

ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆที่ลูกค้าใช้

และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดมา.

assorted-color disposable cup lot
assorted-color disposable cup lot

Our principles

We are committed to promoting sustainable waste management practices that minimize environmental impact and contribute to a cleaner and healthier planet.

Community Engagement

Transparency

Sustainability

We believe in transparency and strive to provide clear and accurate information to our clients, ensuring trust and accountability in all our waste brokerage services.

We actively engage with local communities, fostering partnerships and supporting initiatives that create social and economic opportunities through responsible waste management.

woman in blue denim jeans and white sweater sitting on gray sofa
woman in blue denim jeans and white sweater sitting on gray sofa
Charlie
woman wearing black scoop-neck long-sleeved shirt
woman wearing black scoop-neck long-sleeved shirt
woman looking back while smiling
woman looking back while smiling
Robin

Meet the best team ever

Co-founder

man standing near white wall
man standing near white wall
Blake

Founder

Co-founder

Alex

Co-founder

Contact Us