วิธีบริหารจัดการของเสียในปัจจุบัน

  1. การบำบัดด้วยกระบวนการทางกายภาพและเคมีการบำบัด(Treatment)

  2. การบำบัดด้วยกระบวนการทางชีวภาพ

  3. การปรับเสถียร (stabilization/solidification)

  4. การฝังกลบอย่างปลอดภัย (secure landfill)

  5. การเผาทำลาย

  6. การเผาเพื่อเอาพลังงาน

  7. การปรับปรุงคุณภาพของเสียเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

  8. การคืนสภาพของเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

  9. การนำไปทำสารปรับปรุงดิน

  10. อื่นๆ