PhaFu Co.,Ltd. บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม / วัสดุเหลือใช้ / รีไซเคิล / ของเสียอันตราย / อื่นๆ

การกำจัดหรือบำบัดของเสียอันตรายเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ก่อกำเนิดต้องตระหนัก เพราะหากกำจัดหรือบำบัดไม่ถูกวิธี หรือไม่เหมาะสมกับของเสียอันตรายชนิด นั้นๆ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ได้ศึกษาและตรวจสอบข้อ ร้องเรียนของประชาชน พบว่า ขณะนี้มีพื้นที่เสี่ยงที่ลักลอบทิ้งกากหรือของเสียอุตสาหกรรมมากถึง 25 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดที่เกิดปัญหารุนแรงมากที่สุด รองลงมาคือ ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และสมุทรปราการ ตามลําดับ

การกำจัดหรือบำบัดของเสียอันตรายเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ก่อกำเนิดต้องตระหนัก เพราะหากกำจัดหรือบำบัดไม่ถูกวิธี หรือไม่เหมาะสมกับของเสียอันตรายชนิด นั้นๆ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ได้ศึกษาและตรวจสอบข้อ ร้องเรียนของประชาชน พบว่า ขณะนี้มีพื้นที่เสี่ยงที่ลักลอบทิ้งกากหรือของเสียอุตสาหกรรมมากถึง 25 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดที่เกิดปัญหารุนแรงมากที่สุด รองลงมาคือ ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และสมุทรปราการ ตามลําดับ

blue and white plastic pack lot
blue and white plastic pack lot

วิธีบริหารจัดการของเสียในปัจจุบัน

  1. การบำบัดด้วยกระบวนการทางกายภาพและเคมีการบำบัด(Treatment)

  2. การบำบัดด้วยกระบวนการทางชีวภาพ

  3. การปรับเสถียร (stabilization/solidification)

  4. การฝังกลบอย่างปลอดภัย (secure landfill)

  5. การเผาทำลาย

  6. การเผาเพื่อเอาพลังงาน

  7. การปรับปรุงคุณภาพของเสียเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

  8. การคืนสภาพของเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

  9. การนำไปทำสารปรับปรุงดิน

  10. อื่นๆ

บริษัท ภาฟู่ จำกัด

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

เป็นตัวแทนในการจัดการของเสีย หรือวัสดุเหลือใช้ต่างๆ

ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆที่ลูกค้าใช้

และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดมา.

Our Services

บริการต่างๆที่เรามีเพื่อตอบสนองความต้องการ และสอดคล้องกับกฏหมาย รวมถึงสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี เราจึงเน้นให้พนักงานของเราเอาใจใส่ดูแลลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

Contact Us